anlaşmalı boşanma bursa

Anlaşmalı Boşanma Bursa

Anlaşmalı boşanma bursa olarak, tarafların karşılıklı anlaşması neticesinde boşanma davası açmaları hususunda hukuki destek sağlamaktayız. Anlaşmalı boşanma davalarınızdan kaynaklı tapu iptal ve tescil davaları için yön gösterebilecek bir Yargıtay kararını da sizlerle yazımızın devamında paylaşmaktayız.

İçindekiler

                T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas No: 2016/24954
Karar No: 2018/6762
Karar Tarihi: 28.5.2018

• ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA DÜZENLENEN PROTOKOLDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTAL VE TESCİL ( Davanın Maktu Harca Tabii Olduğu Ne Var Ki Mahkemece Nispi Harç Alınarak Davaların Görüldüğü – Açıklanan Sebeple Davacının Asıl ve Birleşen Davasında Nispi Harç Yatırması Asıl Davadaki Nispi Harç ve Bakiye Harcın Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )

• NİSPİ HARÇ ( Anlaşmalı Boşanma Davalarından Kaynaklı Tapu İptal ve Tescile Dair Davaların Maktu Harca Tabii Olduğu Ne Var Ki Mahkemece Nispi Harç Alınarak Davaların Görüldüğü – Davacının Asıl ve Birleşen Davasında Nispi Harç Yatırması Asıl Davadaki Nispi Harç ve Bakiye Harcın Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesinin Hatalı Olacağı )

• VEKALET ÜCRETİ ( Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davacı Lehine Karar Tarihinde Yürürlükte Olan Tarife Gereğince Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekirken Davacı Lehine Nispi Vekalet Ücreti Takdirinin Doğru Olmadığı – Birleşen Davanın Reddine Karar Verildiği Halde Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Lehine Karar Tarihinde Yürürlükte Olan Tarife Gereğince Maktu Vekalet Ücretine ve Davalı Tarafından Yapılan Yargılama Gideri Var İse Yargılama Giderine Hükmedilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği )

4721/m.166

ÖZET : Davacı tarafından açılan asıl ve birleşen dava, anlaşmalı boşanma bursa davasında düzenlenen protokolden kaynaklanan tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir. Anlaşmalı boşanma davalarından kaynaklı tapu iptal ve tescile dair davalar maktu harca tabidir. Ne var ki mahkemece nispi harç alınarak davalar görülmüştür. Açıklanan sebeple davacının asıl ve birleşen davasında nispi harç yatırması, asıl davadaki nispi harç ve bakiye harcın davalıdan tahsiline karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından birleşen davanın reddi ve intifa hakkı yönünden; davalı tarafından ise asıl dava, vekalet ücreti, yargılama giderleri ve önceki intifa hakkının terkin edilmesi halinde davalı lehine intifa hakkı tesisi yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; bursa boşanma avukatı duruşma için belirlenen 28.05.2018 günü duruşmalı temyiz eden davacı C. T. 28.05.2018 vekili Av. R. B. ile karşı taraf temyiz eden davalı A. A. T. 28.05.2018 vekili Av. N. K. geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

anlaşmalı boşanma bursa

KARAR : 1- ) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle asıl davanın kabul edildiğinin anlaşılmasına göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- ) Davacı tarafından açılan asıl ve birleşen dava, anlaşmalı boşanma davasında düzenlenen protokolden kaynaklanan tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir. Anlaşmalı boşanma bursa davalarından kaynaklı tapu iptal ve tescile dair davalar maktu harca tabidir. Ne var ki mahkemece nispi harç alınarak davalar görülmüştür. Açıklanan sebeple davacının asıl ve birleşen davasında nispi harç yatırması, asıl davadaki nispi harem ve bakiye harcın davalıdan tahsiline karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

3- ) Yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple kendisini vekille temsil ettiren davacı lehine karar tarihinde yürürlükte olan tarife gereğince maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken davacı lehine nispi vekalet ücreti takdiri doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. anlaşmalı boşanma bursa

4- ) Birleşen davanın reddine karar verildiği halde kendisini vekille temsil ettiren davalı lehine karar tarihinde yürürlükte olan tarife gereğince maktu vekalet ücretine ve davalı tarafından yapılan yargılama gideri var ise yargılama giderine hükmedilmemesi bozmayı gerektirmiştir. bursa avukat

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2., 3. ve 4 bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olan 1.630 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 1.630 TL vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 28.05.2018

Yorum ve Soru Alanı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir