bursa kamulaştırma avukatı

Kamulaştırma Avukatı

Bursa Kamulaştırma Avukatı olarak, acele kamulaştırma ve kamulaştırma davalarında hukuki destek sağlamakla beraber, dava takibinizi üstlenmekteyiz. Ayrıca, kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası olarak isimlendirilen davalarda vekillik görevinizi ifa etmekteyiz. Aşağıda kamulaştırma davasına ilişkin emsal Yargıtay kararı bulunmaktadır.

 

               T.C.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2012/2226
Karar No: 2012/2860
Karar Tarihi: 19.3.2012

• KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Emsal Taşınmazın Daha Değerli Olmasına Rağmen Dava Konusu Taşınmazın Emsal Taşınmaza Göre %10 Daha Değerli Olduğu Kabul Edilerek Vergi Değerlerine Ters Düşecek Şekilde Yeterli Gerekçelere de Dayandırılmayan Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )

• EMSAL TAŞINMAZ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti – Emsal Taşınmaz Dava Konusu Taşınmazdan Daha Değerli Olduğu Buna Göre En Fazla Eşdeğer Kabul Edilerek Değerlendirme Yapılabileceği )

• VERGİ DEĞERLERİNE TERS DÜŞECEK ŞEKİLDE KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti – Emsal Taşınmazın Daha Değerli Olmasına Rağmen Dava Konusu Taşınmazın Emsal Taşınmaza Göre Daha Değerli Olduğu Kabul Edilerek Vergi Değerlerine Ters Düşecek Şekilde Hüküm Kurulamasının İsabetsizliği )

ÖZET : Davada kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili istenilmiştir. Emsal taşınmaz dava konusu taşınmazdan daha değerli olduğu buna göre en fazla eşdeğer kabul edilerek. Değerlendirme yapılabileceği düşünülmeden, dava konusu taşınmazın emsal taşınmaza göre %10 daha değerli olduğu kabul edilerek vergi değerlerine ters düşecek şekilde yeterli, inandırıcı ve somut gerekçelere de dayandırılmayan rapora dayanılarak hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

Bursa Tapu Avukatı

DAVA : Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

bursa kamulaştırma avukatı

Bursa Kamulaştırma Avukatı

KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Bursa Avukat

Ancak;

2942 sayılı Yasanın 11. maddesinin ( d ) bendi gereğince emlak vergi değerlerinin dava konusu taşınmaz ile emsalin karşılaştırılmasında gözönünde tutulması gerekir. Bu itibarla dava konusu taşınmazın ve emsalin emlak vergisine esas tutulan asgari m² değerlerinin oranı ile bilirkişi raporunda. Değerlendirmeye esas alınan oran birbirinden fahiş ölçüde farklı olduğunda bu farklılık ve çelişki giderilmelidir.

Dosyadaki kayıtlara göre 2010 yılında dava konusu 152 ada 36 parsel sayılı taşınmazın emlak vergisine esas asgari m² değeri 5 TL. Emsal alınan 4464 parselin asgari m² değeri ise 60 TL dir. Buna göre emsal taşınmaz dava konusu taşınmazdan daha değerli olduğu buna göre en fazla eşdeğer kabul edilerek değerlendirme yapılabileceği düşünülmeden, dava konusu taşınmazın emsal taşınmaza göre %10 daha değerli olduğu kabul edilerek vergi değerlerine ters düşecek şekilde yeterli, inandırıcı ve somut gerekçelere de dayandırılmayan rapora dayanılarak hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

Bursa Kamulaştırma Avukatı

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz. Temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA. Temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum ve Soru Alanı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir