Nilüfer Boşanma Avukatı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde boşanma davası için avukat arayan vatandaşlar için oluşturulmuş bir sayfadır. Nilüfer boşanma avukatları ve Nilüfer boşanma avukatı bu sayede kolaylıkla bulunabilecektir.
Aşağıda yer alan ve boşanma davasına ilişkin olan Yargıtay kararı gereğince; evlenmeden önce eşlerden birinde var olan hastalık hali, diğer eşe butlan isteme hakkı vermektedir.

                T.C.
        YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 1991/12806
KARAR NO: 1992/671
KARAR TARİHİ: 27.1.1992>EVLENMENİN FESHİ–SARA HASTALIĞI –EVLENMENİN İPTALİ

743/m.116/2,117/2

ÖZET : Evlenmeden önce eşlerden birinde var olan hastalık, unsurlarının bulunması halinde M.K. 116/2 maddesi uyarınca diğer eşe butlan isteme hakkı verebileceği gibi; karı kocadan biri, davacının veya neslinin sıhhati için vahim bir tehlike arz eden bir hastalık kendisinden gizlenmiş ise, evlenmenin feshini isteyebilir.
Davacıdan gizlenen sara hastalığının, davacı veya neslinin sıhhati için vahim bir tehlike arz edecek nitelikte olup olmadığı uzman bilirkişi raporu ile tesbit edilip, evlenmenin feshi talebinde rapor sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

DAVA VE KARAR : Ramazan ile Remziye aralarındaki evlenmenin iptali davasına dair verilen 28.12.1990 tarih ve 92/1165 sayılı hükmün dairenin 1.10.1991 gün ve 9154/11837 sayılı ilamiyle bozulmasına karar verilmişti. Adı geçen kararın düzeltilmesi davacı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Eşlerden birinde evlenmeden önce var olan hastalık, unsurlarının bulunması halinde M.K. 116/2. maddesi uyarınca diğer eşe butlan isteme hakkı verebileceği gibi, karı kocadan biri, davacının veya neslinin sıhhati için vahim bir tehlike arz eden bir hastalık kendisinden gizlenmiş ise evlenmenin feshini isteyebilir. ( M.K. 117/2 ).

Davalının sara hastalığı olduğu anlaşılmaktadır. Tanık sözleri hastalığın davacıdan gizlendiğini göstermektedir. Ancak söz konusu hastalığın davacı veya neslinin sıhhati için vahim bir tehlike arz edecek nitelikte olup olmadığının belirlenmesi tıp biliminin yardımı ile çözümlenecek bir konudur. Davalıda belirlenen sara hastalığının sara olup olmadığı davacının da sağlığını tehdit edip etmediği veya bu hastalığın neslin sıhhati için vahim bir tehlike arz edip etmediği yönünde uzman bilirkişi raporu alınmadan yukarıda açıklanan yönleri cevaplanmayan 9.10.1990 günlü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine mensup iki öğretim üyesi tarafından düzenlenen raporla yetinilmesi doğru bulunmamıştır. Bu yön temyiz incelemesi sırasında gözden kaçırıldığından davacının karar düzeltme isteminin kabulü hükmün değişik gerekçe ile bozulması gerekli olmuştur.

SONUÇ : Davacının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemiz bozma kararının kaldırılmasına yukarıda açıklanan biçimde tahkikat eksikliği tamamlandıktan sonra sonucu uyarınca yeniden hüküm tesisi için kararın ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.

Yorum ve Soru Alanı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir