reddi miras davası - miras avukatı bursa

Reddi Miras Davası

Sizlere reddi miras davası ve diğer miras davalarınızda hukuki destek sağlıyoruz. Muristen (miras bırakan) kalan miras mallarınızın intikali ya da satışı için gerekli tüm bilgilendirmeyi sağlamaktayız. Reddi miras davasına ilişkin Yargıtay kararı konunun devamında yer almaktadır.

T.C
YARGITAY
20. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2016/3592 
KARAR NO.2016/6121 
KARAR TARİHİ.31/05/2016
MAHKEMESİ:Sulh Hukuk Mahkemesi

>MİRASIN REDDİ YETKİLİ YER MAHKEMESİ

Mirasın reddi istemine ilişkin davada, Ankara 7. Sulh Hukuk ve Bala Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi,gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, mirasın reddine ilişkindir.

Ankara 7. Sulh Hukuk Mahkemesince, mirabırakanın yerleşim yeri adresinin, “…” olduğu gerekçesi ile yetkisizlik yönünde hüküm kurulmuştur.
Bala Sulh Hukuk Mahkemesi ise re’sen yetkisizlik kararı verilemeyeceği, davanın ilk açıldığı mahkemenin yetkili olduğu gerekçesi ile karşı yetkisizlik yönünde hüküm kurmuştur.

4721 sayılı TMK’nın 609. maddesinin dördüncü fıkrasında “Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu yasal düzenlemeye göre mirasın reddi istemi, mirasın açıldığı yerin sulh hukuk mahkemesinde mirasçı tarafından sözlü veya yazılı beyanla yapılabilir. Buradaki yetki kesin olup, miras bırakanın son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesi görevli ve yetkili mahkemedir ( TMK 609. md – Y.2.HD 2009/129191 E. – 2009/17413 K.).

Somut olayda mirasbırakan …’in, nüfus kaydına göre son yerleşim yeri adresinin “…” olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda uyuşmazlığın Bala Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Bala Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 31/05/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2015/14925
KARAR NO. 2015/19316
KARAR TARİHİ. 27.10.2015

>>MİRASIN REDDİ YETKİLİ YER MAHKEMESİ

DAVA : E.. A.. tarafından açılan mirasın gerçek reddi davasında Mahkeme’nin yetkisizliğine dair Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi’nden verilen 03.04.2014 gün ve 77/470 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı Erkan, 06.01.2014 tarihli dilekçesi ile, 28.12.2013 tarihinde ölen muris E.. S..’in mirasçılık belgesine göre kendisinin de mirasçı göründüğünü ancak murisin mirasını kayıtsız şartsız reddettiğini açıklayarak mirası ret beyanı yönünde işlem yapılmasını istemiştir.

İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesince; miras bırakanın son yerleşim yeri adresinin Çınarcık Yalova olduğu gerekçesiyle, TMK’nun 605, 609 ve 576 maddeleri gereğince mahkemenin Yetkisizliğine, dava dilekçesinin yetki yönünden reddine, istem halinde kararın kesinleşmesinden sonra dosyanın Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiş, bu karar temyiz edilmeksizin 09.01.2014 tarihinde kesinleşmiştir.

Davacının başvurusu üzerine dosyanın gönderildiği Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi de davacının ikamet adresi Karabağlar İzmir olup, HMK’un 384. maddesi gereğince çekişmesiz yargı işlerinde, yetkili mahkemenin, talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesi olduğu, bu durumda iş bu davaya İzmir Sulh Hukuk Mahkemeleri’nin bakması gerektiği gerekçesi ile dava dilekçesinin yetki yönünden reddine Mahkemenin yetkisizliğine, karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın yetkili ve görevli İzmir Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, İzmir Sulh Hukuk Mahkemesi ile Mahkeme arasında olumsuz yetki uyuşmazlığı doğduğundan kararın temyiz edilmeksizin kesinleşmesi halinde yargı yeri belirlenmesi için dosyanın ilgili Yargıtay Hukuk Dairesine gönderilmesine karar verilmesi üzerine, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

İstek, 28.12.2013 tarihinde vefat eden mirasbırakan E.. S..’in mirasının kayıtsız ve şartsız reddi miras davası (TMK.md. 605/1,506/1) ilişkindir. Ret beyanı, mirasın açıldığı yerin Sulh Mahkemesine sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Buradaki yetki kesin olup, miras bırakanın son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi görevli ve yetkili mahkemedir ( TMK 609. md ). Şu halde yetkili Sulh Mahkemesi miras bırakanın yerleşim yeri mahkemesidir. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, miras bırakanın yerleşim yerinin Çınarcık/Yalova olduğu anlaşılmaktadır. Yalova Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davacının temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerindedir. Kabulüyle hükmün 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, HUMK’nun 440/III-1, 2, 3 ve 4. bentleri gereğince ilama karşı karar düzeltme yolu kapalı bulunduğuna, 25,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 27.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

2 Comments

 • Nuray ilhan

  Mrb adım nuray ananelerimizden eski miras olayımız var mirasçılar belirlendi bn takip işini üstlendim mirasçıların çogunun ismi ve yaşadıklrı yerleri belirledim.bi kısmından nüfus dairesinden soy agaçlarını cıkartmalarını istedim bu konuda bilgilendirilmek istiyorum avukatada ihtiyaç duyulacak diye düşünüyorum

  • Av. Mert Can Oral

   Merhaba Nuray Hanım,

   Konu çok detaylı olduğu için telefon ile iletişime geçerseniz, yardımcı olmaya çalışırız.

   İyi günler dileriz.

 • Yorum ve Soru Alanı

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir