soyadı değişikliği davası

Soyadı Değişikliği Davası – Soyisim Değiştirme Davası

Soyadı değişikliği davası, başka deyişle soyisim değiştirme davaları sıklıkla görülen dava çeşitlerindendir. Asliye Hukuk Mahkemelerinin görev alanına giren dava çeşidinde şayet Mahkeme sizlerin soyisim değişikliği talebinizde haklı sebepleriniz olduğuna kanaat getirirse davanız kabul edilmektedir. Bursa avukatları olarak bu tür davalarda hukuki destek sağlamaktayız.

Soyadının alay konusu olması yahut baba ile husumet yaşamak bazı haklı nedenlerden sayılmakla beraber; ispat edilmesi halinde Mahkemeler soyadı değişikliğine karar vermektedir. Buna ilişkin bazı emsal Yargıtay kararları şunlardır:

T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/6537
K. 2017/16938
T. 14.12.2017

* SOYADIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Adın Değiştirilmesinin Ancak Haklı Sebeplere Dayanılarak Hakimden İstenebileceği – Adın Değiştirildiğinin Nüfus Siciline Kayıt ve İlan Olunacağı )

* HAKİMİN TAKDİRİ ( İleri Sürülen Nedenin ve Yeni Alınmak İstenen Ad veya Soyadının Toplum Değerlerine ve Kanunun Buyurucu Kurallarına Ters Düşmeyen Özellikle Başkalarına veya Çevreye Zarar Vermeyen İncitmeyen Nitelikte Bulunduğunun Tespiti Gerektiği )

* HAKLI NEDEN ( Davacının Dava Dilekçesinde İleri Sürdüğü Hususlar Dosyada Toplanan Kanıtlar Türk Medeni Kanununun Öngördüğü Şekilde Haklı Neden Sayılarak Davanın Kabulüyle Davacının Soyadının Talep Gibi Düzeltilmesine Karar Verilmesi Gerekirken Yerinde Olmayan Gerekçe İle Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )

4721/m.27

ÖZET : Dava, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 27. maddesine göre, haklı nedene dayalı soyadın değiştirilmesi istemine ilişkindir.

TMK’nın 27. maddesine göre ”Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilan olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez. Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.

Türk Medeni Kanununun öngördüğü “haklı neden” bu kapsam içinde değerlendirildiğinde hakimin bu konudaki takdiri ileri sürülen nedenin ve yeni alınmak istenen ad veya soyadının toplum değerlerine ve kanunun buyurucu kurallarına ters düşmeyen, özellikle başkalarına veya çevreye zarar vermeyen, incitmeyen nitelikte bulunduğunun tespiti gerekir.

Somut olayda, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar dosyada toplanan kanıtlar sözü edilen Kanun maddesine göre haklı neden sayılarak soyadın değiştirilmesi yönünden davanın kabulüyle davacının soyadının talep gibi düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı dava dilekçesinde…olan soyadının Ilgaz olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece davacının davasını ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

soyadı değişikliği davası

Davacı dava dilekçesi ve duruşmadaki beyanında; babasının annesini ve kendisini terk ettiğini, 2 yaşındayken annesinden boşandığını, terk ettikten sonra ne maddi ne manevi olarak kendisiyle ilgilenmediğini, biyolojik açıdan babası olması dışında kendisiyle hiçbir duygu bağının olmadığını, baba olarak benimsemediği bir kişinin soyadını taşımanın kendisini inanılmaz derecede rahatsız ettiğini, çevresinde…soyadını taşıyan sadece kendisi olduğunu, ayırca bu soyismin hiçbir konuda gayret sarfetmeyen bir kişiymiş gibi algılanması sebebiyle üzüntüye sebep olduğunu belirterek soyadının Ilgaz olarak düzeltilmesini istemiştir.

Dava, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 27. Maddesine göre, haklı nedene dayalı soyadın değiştirilmesi istemine ilişkindir.

TMK’nın 27. maddesine göre ”Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilan olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez. Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde soyadı değişikliği davası kararının kaldırılmasını dava edebilir. isim değişikliği davası

Türk Medeni Kanununun öngördüğü “haklı neden” bu kapsam içinde değerlendirildiğinde hakimin bu konudaki takdiri ileri sürülen nedenin ve yeni alınmak istenen ad veya soyadının toplum değerlerine ve kanunun buyurucu kurallarına ters düşmeyen, özellikle başkalarına veya çevreye zarar vermeyen, incitmeyen nitelikte bulunduğunun tespiti gerekir.

Somut olayda, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar dosyada toplanan kanıtlar sözü edilen Kanun maddesine göre haklı neden sayılarak soyadın değiştirilmesi yönünden davanın kabulüyle davacının soyadının talep gibi düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün 6100 Sayılı HMK’nun Geçici 3. Maddesi yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca

BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 14.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum ve Soru Alanı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir