Gayrimenkul hukukuna ilişkin aşağıda sayılan tüm ihtilaflarda çalışma sağlamaktayız:

 • Ecrimisil Davaları
 • Gayrimenkul Satışı Davaları
 • İntifa Hakkı Davaları
 • İpotek Davaları
 • Kadastro Davaları
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
 • Oturma Hakkı Davaları
 • Önalım Hakkı Davaları
 • Tapu Sicili Davaları
 • Tapu Tescili Davaları
 • Taşınmaz Mülkiyeti Davaları
 • Taşınmaz Üzerindeki Kısıtlamalar
 • 50

  48

  Gayrimenkul hukuku; Medeni hukuk kapsamına girer ve ev, arsa, apartman, kat mülkiyeti vb. gayrimenkullere ilişkin yasal kuralları bünyesinde bulundurur. Gayrimenkul hukuku, mülkiyet hukukun da son derece önemli bir parçasıdır ve tek bir davada farklı hukuk dalları ile karmaşık bir şekilde oluşturulabilir. Genellikle ilk derece hukuk mahkemelerinde görülen gayrimenkul hukuku davaları, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin açtığı dava ile karara bağlanır.

  Avukatlar, gayrimenkul alım ve kiralamalarında danışmanlık, dava desteği sağlar, çeşitli kira sözleşmeleri hazırlar, imar ve inşaat projelerinin hukuka uygunluğunu denetler, gerekli izin ve ruhsatları alır, tapu ve imar davalarını icra eder, yabancı mülk edinimleri kurar. 

  Ecrimisil Davaları

  Ecrimisil davaları, taşınmazı kullanmaya yetkili kişinin rızası olmadan veya herhangi bir hukuki nedenle üçüncü bir kişinin hak sahibi taşınmazı kullanmasını gerektirebilecek haksız işgal tazminatı olarak tanımlanabilir. Giyim, gayrimenkul, hak ve mallar üzerine kurulabilen, sahibine kullanma ve yararlanma hakkı veren bir irtifak hakkıdır. 

  Gayrimenkul Satışı Davaları

  Gayrimenkul satışı davaları ile kişiler karşılaştıkları tüm haksız durumları ve uyuşmazlıkları kapsıyor. Kişiler resmi usuller çerçevesince haksız işlemleri iptal edebiliyor. 

  İntifa Hakkı Davaları

  İntifa hakkı davaları kısa bir şekilde belirli bir gerçek veya tüzel kişiye başkalarının mülkiyetinden tam olarak yararlanma hakkı veren ayni hak olarak tanımlanabilir.

  İpotek Davaları

  İpotek davaları noktasında ipotekli taşınmazın maliki veya üçüncü bir kişi borcunu ödeyip de tapu müdürlüğünden ipotek hakkını kaldırmadığında açılan dava, ipotek hakkının kaldırılması davasıdır. Dava açılması nedeniyle ipoteğin kaldırılması kararı alındıktan sonra, bu mahkeme kararına göre Tapu Sicilindeki ipotek iptal edilebilir.

  Kadastro Davaları

  Kadastro davaları, gayrimenkullerin usulsüz edinimine karşı davalar olma özelliği taşır. Gayrimenkul sahipleri, zamanaşımına uğramadan mülkiyet haklarını korumak için dava açmak zorundadır. Taşınmazın hukuka aykırı yollarla iktisap edilmesi, üçüncü bir kişiye devredilmesi, taşınmaz malikinin usulüne uygun olmayan yollarla ölümü veya kaybolması dava açılmasına engel teşkil etmez.

  Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

  Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, arazi sahiplerinin arazinin bir kısmını bir müteahhitte devrettiği ve karşılığında arazinin ayrı bir bölümünü inşa etmeyi vaat ettiği sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler 5 yıl içerisinde kullanılır ancak yüklenici konum son derece kusurlu ise bu süre 20 yıla kadar uzatılabilir. 

  Oturma Hakkı Davaları

  Oturma hakkı davaları, bu hakka sahip olan kişilerin artık taşınmazdan yararlanamıyor durumunda kalması ve ortaya çıkan anlaşmazlıkların halledilebilmesi için açılır.

  Önalım Hakkı Davaları

  Önalım hakkı davaları kapsamında pay sahiplerinden herhangi biri paylarını ortak mülkiyetin üçüncü bir şahsına satarsa, bu hak önce diğer pay sahiplerine payları satın alma hakkını verir. İlk ret hakkı, ortak mülkiyetin kurulmasıyla doğar ve herhangi bir payın üçüncü bir kişiye satılmasıyla kullanılabilir hale gelir. İlk ret hakkının kullanılması, satışı yapılan payların alıcısı ile ilk ret hakkını kullanan paydaş arasında bir ilişki oluşturmak için satıcı ile davalı arasındaki sözleşmenin kapsam ve koşullarını içerir.

  Tapu Sicili Davaları

  Tapu sicili davaları ile kanunlara uymayan bir şekilde tutulmuş olan tapu kayıtları hukuk kuralları çerçevesine uygun bir hale getirilir. Yanlış tapu kayıtları da bu davalar aracılığı ile çözümlenir. 

  Tapu Tescili Davaları

  Tapu tescili davaları ile tapu sicil davaları genellikle bir arada yürütülür. İki dava türünde de amaç tüm usulsüz durumların tamamı ile ortadan kaldırılması ve resmi kurallar çerçevesine getirilmesidir.  

  Taşınmaz Mülkiyeti Davaları

  Taşınmaz mülkiyeti davaları, bir mülkiyetin birden fazla kişiye ait olması durumunda açılır. Bu davalar aracılığı ile hâkim bu birden fazla kişiye ait olma durumunun nasıl sonlanacağına karar verir. Çözüm yolu olarak eşit bir şekilde paylaşım ya da mülkün satılması tercih edilir. 

  Taşınmaz Üzerindeki Kısıtlamalar

  Taşınmaz üzerindeki kısıtlamalar; Medeni Kanun çerçevesinde ele alınır. Gayrimenkul mülkiyetine ilişkin yasal kısıtlamalar, kadastro defterlerine tescil edilmeden yürürlüğe girer. Kısıtlamalar, özel hukuk veya kamu hukuku kanunları kapsamında ele alınır.