Ticaret hukukuna ilişkin aşağıda sayılan tüm ihtilaflarda çalışma sağlamaktayız:

 • Her türlü ticari davanın açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi
 • Şirket alacakların dava ve icra ile takip edilmesi
 • Şirket ana sözleşmesi hazırlanması

 • Şirketlerin kurumsal işleyişine dair danışmanlık hizmeti sunulması
 • Türk şirketlerinin yurtdışında şirket kuruluşlarına ilişkin olarak yabancı bürolarla işbirliği içerisinde çalışarak işlemlerin takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin hukuki destek hizmetleri sunulması
 • Uluslararası işlem ve muamelelerin yapılması hususunda hukuki danışmanlık verilmesi
 • Şirket yönetim kurulu kararlarının tanzimi ve değerlendirilmesi
 • Sermaye artışı veya azalışı işlemleri hakkında hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
 • Üretim, franchising, lisans, kiralama, distribütörlük ve acente anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin hazırlanması ve mütalaası
 • Birleşme ve devralama anlaşmalarının yapılması
 • Öz sermaye tespiti davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi
 • Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar (pay sahipleri) sözleşmelerinin, oy sözleşmelerin hazırlanması
 • Şirket yöneticilerine cezai ve hukuki sorumlulukları hakkında hukuki bilgilendirme hizmeti sunulması
 • Şirket yöneticilerine işçi-işveren ilişkileri hakkında hukuki bilgilendirme hizmeti sunulması
 • Şirket yöneticilerine şirket varlıklarının devri hakkında hukuki bilgilendirme hizmeti sunulması
 • Konkordato için hukuki hizmet verilmesi
 • İflasın ertelenmesi davası açılması ve takibi
 • Haksız rekabet davalarının açılması ve takibi
 • Şirkete tescilli her türlü marka, patent ve faydalı modeller ile ilgili davaların açılması ve takibi
 • Şirket tasfiyesi sürecinde hukuki bilgilendirme
 • E-Ticaret hukuku ve internetten yapılan ticari işlemlerin hukuki mahiyeti hakkında bilgilendirme ve ihtilafların çözümü için dava açılması ve takibi

49

6

Her Türlü Ticari Davanın Açılması ve Dava Sürecinin Takip Edilerek Neticelendirilmesi

Ticari dava kapsamına girecek olan her türden ticari davanın açılması ve dava sürecinin takip edilmesi gerçekleştirilmektedir. Davalar için gerekli olan araştırma, takip ve dava sonuçlandırma kapsamında kıymetli belge, çek, senet alacakları ve tüm ticari alacaklara ya da anlaşmazlıklara dönük olarak yapılacak işlemlere yönelik hizmet sağlanmaktadır. 

Şirket Alacakların Dava ve İcra ile Takip Edilmesi

Şirket alacaklarının normal koşullarda tahsil edilememesi durumunda dava ve icra ile takip edilmesi sürecini içermektedir. Şirket tarafından gerçekleştirilen satış ya da hizmet sonrasında tahsil edilemeyen ücretin dava ve icra süreci kapsamında takip edilmesi işlemi sonucunda dava yürütülmektedir. Alacaklı tutarın ya da buna denk gelecek icra tutarının belirlenmesi ve yürütülmesi için hizmet sağlanmaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesi Hazırlanması

Türk Ticaret Kanunu’na uygun olacak şekilde anonim, limited, kolektif, komandit ve kooperatif şirketlere dönük olarak sözleşme hazırlanmaktadır. Şirket yapısı farklı olduğundan hazırlanacak olan sözleşmelerde de farklılık görülür. Ortalık türünün, iç ve dış ilişkileri, pay sahiplerinin hakkının belirlenmesi gibi konularda hukuki anlamda hazırlanan sözleşme türüdür.

Şirketlerin Kurumsal İşleyişine Dair Danışmanlık Hizmeti Sunulması

Kurumsal firmaların belirli bir çerçeve içinde işleyişe sahip olmaları, diğer yandan da kişilere bağlı değil ilgili kurallara bağlı olmaları için danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Bu kapsamda kurumsal çerçeve dahilinde yasal sorumluluklarının belirlenmesi işveren ve çalışan haklarının tespit edilmesi, yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi konularda danışmanlık hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Türk Şirketlerinin Yurtdışında Şirket Kuruluşlarına İlişkin Olarak Yabancı Bürolarla İşbirliği İçerisinde Çalışarak İşlemlerin Takibi Ve Sonuçlandırılmasına İlişkin Hukuki Destek Hizmetleri Sunulması

Her ülkenin hukuk sistemi ve kanunları değişkenlik gösterdiği için yurtdışı bağlantılı çalışan Türk şirketlerine haklarının korunması ve gerekli olan anlaşmaların yasal çerçeveler içinde yapılması için hukuki destek hizmetleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda Türk şirketinin yabancı şirketlere karşı mağduriyeti engellenmekte, yapılan anlaşmaların yasal sınırlar içinde olması sağlanmaktadır.

Uluslararası İşlem ve Muamelelerin Yapılması Hususunda Hukuki Danışmanlık Verilmesi

Uluslararası alanda hukuk kuralları farklılık gösterebildiği için bu alanda yapılacak olan işlerin yasal sınırlarının belirlenmesi adına hukuki danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Böylece olası sorunlarda hukuk sınırları çerçevesinde olası sorunların ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Tanzimi ve Değerlendirilmesi

Şirketlerde bulunan yönetim kurulunun aldığı kararların uygulamaya geçirilmesi ve yasal bağlayıcılığının bulunması için değerlendirme hizmetini içerir. Yönetim kurulu tarafından alınacak olan kararların yasal sınırlarının çizilmesinin yanında şirket adına hangi yükümlülükleri getirdiği değerlendirilmektedir.

Sermaye Artışı veya Azalışı İşlemleri Hakkında Hukuki Danışmanlık Hizmeti Sunulması

Şirketler için hukuksal sorunların oluşmaması adına sermaye artışı ya da azalışı hakkında yasal sınırlar çerçevesinde neler yapılması gerektiğine dair hukuki danışmanlık hizmetini içermektedir. Bu kapsamda şirketin sermayesinde artış ya da azalış olması gerektiğinde hangi yükümlülükleri yerine getirmesi belirlenerek olası ceza ya da yaptırımlardan uzak durulması sağlanmaktadır.

Üretim, Franchising, Lisans, Kiralama, Distribütörlük ve Acente Anlaşmaları Dâhil Olmak Üzere Her Türlü Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması ve Mütalaası

Ticari sözleşme hukuki anlamda yasal belge olduğundan yapılacak olan iş anlaşmalarında doğru sözleşmenin hazırlanması sağlanmalıdır. Farklı iş kollarına ve iş ilişkilerine dönük olarak doğru hukuksal çerçeve çizilerek sözleşmenin hazırlanması için sağlanan hukuksal süreci ifade etmektedir. Aynı zamanda olası durumlara yönelik de alınacak olan önlemler üzerinde durulmaktadır.

Birleşme ve Devralama Anlaşmalarının Yapılması

Firmanın başka bir firma ile birleşme kararı ya da bir markanın diğer marka tarafından devralınması konusunda çalışan, müşteri, borç gibi konularda hukuki anlaşmazlık yaşanmaması adına hukuksal sözleşmenin hazırlanma sürecini ifade etmektedir. Bu kapsamda birleşme ya da devir konularında ortaya çıkacak olan sorunların çözülmesi hedeflenmektedir. 

Öz Sermaye Tespiti Davası Açılması ve Dava Sürecinin Takip Edilerek Neticelendirilmesi

Şirketin bilançolarında yer alan öz varlıkların değerinin tespit edilmesi için açılan davaların takibini içermektedir. Kanunlardan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli olan öz sermaye tespiti davasında şirkete kayıtlı olan her türden menkul ve gayrimenkulün tespiti sağlanır. 

Hisse Devir Sözleşmelerinin, Hissedarlar (Pay Sahipleri) Sözleşmelerinin, Oy Sözleşmelerin Hazırlanması

Hisseler ilgili olarak devir sözleşmesi, pay sahiplerinin sözleşmelerinin ve oy sözleşmelerinin hukuksal açıdan doğru şekilde düzenlenmesi işlemini içermektedir. Bu kapsamda yasal çerçeve içinde hisseler ve hissedarlar ile ilgili olarak olası hukuksal sorunların engellenmesi amaçlanır. Mevcut yasal sınırlar kapsamında hisseye ve hisse paylaşımına yönelik sözleşmeler hazırlanmaktadır.

Şirket Yöneticilerine Cezai ve Hukuki Sorumlulukları Hakkında Hukuki Bilgilendirme Hizmeti Sunulması

Şirket kapsamında yer alan yöneticiler için yaptıkları işlemlerde hukuksal hangi sorumlulukları taşıdıklarına dönük olarak bilgilendirme hizmetini içermektedir. Bu sayede eylemler öncesinde hukuksal açıdan bilgi sahibi olunarak bu alanda ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi hedeflenir. 

Şirket Yöneticilerine İşçi-İşveren İlişkileri Hakkında Hukuki Bilgilendirme Hizmeti Sunulması

Şirket yöneticilerinin çalışanlara dönük olarak hangi haklara sahip olduklarını ve çalışanların da yasal haklarının neler olduğuna dönük olarak verilen hizmetleri içermektedir. Bu sayede işveren ve işçi arasındaki hukuksal sorunların oluşmadan önlenmesi veya meydana gelmişse bile kısa sürede çözümü amaçlanır.

Şirket Yöneticilerine Şirket Varlıklarının Devri Hakkında Hukuki Bilgilendirme Hizmeti Sunulması

Şirket yöneticiliği yürütenlerin olası durumlarda şirket varlıklarını hangi koşullar altında ve nasıl devredeceklerine dönük hukuksal bilgilendirmeyi içermektedir. Bu sayede yöneticilerin devir konusunda oluşacak hukuksal sorunları önleme olanağı bulunur. Yasal çerçeve içinde neler yapılacağına dönük olarak ön bilgilendirme ve sonrasına yönelik hukuksal çerçeve çizilmektedir.

Konkordato İçin Hukuki Hizmet Verilmesi

Şirketin ticari durumundan kaynaklı olarak firmanın borçlu denetimine girmesine denilmektedir. Bir tür iflas anlaşması olarak kabul gören konkordato süreci için atılacak olan yasal adımların neler olduğunun belirlenmesi, iflas anlaşmasının hazırlanması ya da iflas ilan etmiş olan şirkete dönük borçların tahsiline dönük hizmetler sağlanmaktadır. 

İflasın Ertelenmesi Davası Açılması ve Takibi

İflasın ertelenmesine dönük olarak açılacak olan davanın belirlenmesi, yürütülmesi ve takibinin yapılması sürecini içermektedir. İflas durumunun geciktirilmesi gereken hallerde yasal olarak bunu teyit etmek için açılan iflas erteleme için hukuksal danışmanlık ve hizmet sağlanmaktadır.

Haksız Rekabet Davalarının Açılması ve Takibi

Başka firmanın bir firma ile haksız rekabete girişmesi halinde bunun da maddi açıdan zarar getirmesi durumunda haksız rekabet davasının açılması hizmeti verilmektedir. Bu sayede haksız rekabete konu olunan hizmet ya da ürün, pazarlama ve benzeri faaliyetler mahkeme tarafından incelenir ve haksız rekabet oluşturan durumun iptali sağlanır.

Şirkete Tescilli Her Türlü Marka, Patent ve Faydalı Modeller ile İlgili Davaların Açılması ve Takibi

Şirketler için marka adının tescili, ürün patenti ve benzeri konularda sağlanan hukuksal hizmeti içermektedir. Bu sayede markanın yasal sınırlar çerçevesinde korunması mümkün olurken aynı zamanda kendisine yönetilmiş olan bu alandaki davaların da yürütülmesi ve sonuçlandırılması hedeflenir.

Şirket Tasfiyesi Sürecinde Hukuki Bilgilendirme

Şirketin kapanma durumunda hesaplarının, borçlarının ve çalışanların haklarının korunması amacıyla verilen hukuksal işlemi içerir. Şirketin tasfiyesinde herhangi bir mağduriyet oluşmaması ya da sonrası için dava açılmaması için hukuki bilgilendirme yapılarak atılacak olan adımlar belirlenmektedir.

E-Ticaret Hukuku ve İnternetten Yapılan Ticari İşlemlerin Hukuki Mahiyeti Hakkında Bilgilendirme ve İhtilafların Çözümü İçin Dava Açılması ve Takibi

E-ticaret üzerinden yürütülen faaliyetler kapsamında şirketin haklarının belirlenmesi, müşteri haklarının hukuki çerçevede oluşturulması, e-ticaret alanında ürün temini ya da satışı konusunda anlaşmazlıkların giderilmesi için verilen hukuksal danışmanlığı içermektedir. Bu sayede anlaşmazlık, iade, tüketici haklarının korunması, mali konular gibi alanlarda hizmet alınmaktadır.