bursa boşanma avukatı

Bursa Boşanma Avukatı

Bursa boşanma avukatı olarak; anlaşmalı boşanma davası yahut çekişmeli boşanma davası vekilliği yapmaktayız. Genel anlamda boşanma davaları çekişmeli olup, bursa boşanma avukatı olarak dava takiplerini bu şekilde ilerletmekteyiz. Fakat anlaşmalı boşanma davası olduğu takdirde de anlaşmalı boşanma protokolü yapmaktayız.

Yargıtay bir kararında;

               T.C.
        YARGITAY
2.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2013/16870
KARAR NO: 2013/30087
KARAR TARİHİ: 19.12.2013

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı koca 11.09.2012 tarihinde Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi uyarınca dava açmış, bildirdiği tanıklar dinlenilmiş. 09.04.2013 tarihli 2. celsede davalı kadının “ben de boşanma davasını kabul ediyorum, boşanmak istiyorum” şeklindeki beyanı neticesinde tarafların Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmalarına karar verildiği görülmüştür.

Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

bursa boşanma avukatı

Eldeki davada tarafların 29.11.2011 tarihinde evlendiği, anlaşmalı boşanma için zorunlu olan 1 yıllık yasal sürenin dava tarihi itibariyle dolmadığı görülmektedir. Bunun yanında davalı taraf her ne kadar 2. celsedeki sözlü beyanında davayı kabul etmiş olduğunu dile getirmiş ise de, boşanmanın feri niteliğindeki nafaka ve tazminatlar hususunda herhangi bir beyanının olmadığı dolayısı ile boşanmanın mali sonuçları konusunda taraflarca kabul edilen bir düzenlemeden söz edilemeyeceği de ortadadır. Hal böyle olunca mahkemece Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi uyarınca değerlendirme yapılarak sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 19.12.2013

Avukat Mert Can Oral

2 Comments

  • Analysis - Bursa Avukat - İkralaw

    […] Bursa Boşanma Avukatı […]

  • Boşanma Davasında Uzman Görüş Önemi - Bursa Avukat - İkra Hukuk Bürosu

    […] Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından velayet, kişisel ilişki ve iştirak nafakası yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 09.04.2013 günü temyiz eden davalı M… ile vekili Av… geldiler. Karşı taraf davacı E… ile vekilleri gelmediler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü: boşanma avukatları […]

  • Yorum ve Soru Alanı

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir