Bilişim Sistemine Girme Suçu TCK 243

Bilişim Sistemine Girme Suçu – TCK. md.243

Bilişim sistemine girme suçu, TCK md.243’de düzenlenmiş bir suç çeşidi olup, iddianameye göre Asliye Ceza Mahkemeleri yahut Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılaması yapılmaktadır. Suçun basit hali kapsamında Asliye Ceza Mahkemeleri görevlidir. Sizlere bu ceza türü ile ilgili hukuki yardım sağlamaktayız.

Bilişim sistemine girme suçunun (TCK. md.243) cezası şu şekildedir:

  • Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir (TCK md.243/1). Bu yaptırımlar, bilişim suçunun basit şekli içindir. Yani bu ceza yaptırımı, bilişim sistemine girip sistemde hiçbir değişiklik yapmadan çıkıldığı takdirde karşılaşılabilecek ceza yaptırımıdır.
  • Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir (TCK m.243/2).
  • Bilişim sistemine girme fiili nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur (TCK m.243/3). Örneğin, bir kişinin facebook veya e-mail adresine girilmesi nedeniyle kayıtlı bilgiler yok olursa sanık bu fıkra kapsamında cezalandırılacaktır. Bu fıkra ile ilgili dikkat edilmesi gereken nokta; sanığın sistemdeki bilgileri değiştirmek için özel bir çabası olmamasına rağmen, sadece sisteme girildiği için bu bilgiler değişmeli veya yok olmalıdır. Örneğin, bir kişinin facebook hesabına girerek resim koymak bu fıkra kapsamında değil, başka bir suç tipi olarak TCK md.244’de düzenlenen bilişim sistemini engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme Suçu çerçevesinde cezalandırılacaktır.
  • Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.243/4).

Bilişim Sistemine Girme Suçu TCK 243

Bilişim Sistemine girme suçuna ilişkin verilen Beraat kararı:

T.C
YARGITAY
12. CEZA DAİRESİ
ESAS NO.2013/15032
KARAR NO.2014/7888
KARAR TARİHİ.31.03.2014
MAHKEMESİ:Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme,
Bilişim sistemine girme suçu, Hakaret
HÜKÜM: Bilişim Sistemine Girme Suçundan; TCK’nın 243/1, 62/1,52/2-4 maddeleri gereğince mahkumiyet
Hakaret ve Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçlarından; Beraat

Hakaret ve verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından sanığın beraatine, bilişim sistemine girme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1- Bilişim sistemine girme suçundan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Anayasa Mahkemesinin 07.10.2009 gün ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp, yayımından itibaren bir yıl sonra 07.10.2010 tarihinde yürürlüğe giren, 23.07.2009 gün ve 2006/65 Esas, 2009/114 karar sayılı iptal hükmünün yürürlüğe girdiği tarihe kadar 5237 sayılı TCK’nın 50 ve 52. maddeleri ve 765 sayılı TCK hükümleri uyarınca doğrudan hükmedilip, başkaca hak mahrumiyeti içermeyen 2000 TL’ye kadar (2000 TL. Dahil) adli para cezalarına ilişkin mahkumiyet hükümleri 5320 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı Kanunun 305. maddesi gereğince kesin nitelikte olup, 07.10.2010 ila 6217 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 14.04.2011 tarihine kadar ise mahkumiyet hükümlerinin hiçbir istisna öngörülmeksizin temyizinin mümkün olduğu,

14.04.2011 ve sonrasında ise, doğrudan hükmedilen 3000 TL’ye kadar (3000 TL. Dahil) para cezalarının 5320 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesi uyarınca kesin nitelikte olduğu, 17.06.2008 tarihinde verilen 1.500-TL.’den ibaret mahkumiyet hükmüne karşı suç niteliğine ilişkin de herhangi bir temyiz istemi bulunmadığından katılanın temyiz isteminin 1412 sayılı CMUK’un 317. maddesi uyarınca isteme uygun olarak Bilişim sistemine girme suçu REDDİNE,

2- Hakaret ve Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme suçundan beraat hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Sanığın, okul müdürü olan şikayetçinin elektronik posta adresinin şifresini deneme yanılma yoluyla bularak bu bilgilerle msn programında şikayetçi adına oturum açarak, şikayetçinin kızı tanık … ile yazıştığı sırada, şikayetçiyi kastederek “o adam kötü insanları kendi çıkarlarına kullanıyor, işini bitirince de by by, böyle bir o.ç.” sözleri ile hakaret ettiği şeklinde gelişen olayda;
Yapılan yargılama sonunda yüklenen suçların kanuni unsurlarının gerçekleşmediği, gıyabta hakaret eyleminin ihtilat unsurunun gerçekleşmediği, sanığın. Şikayetçinin e-posta adresi ve şifresini kullanarak msn programında oturum açmasının kişisel verileri yayma olarak nitelendirilemeyeceği. Gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan katılanın bir nedene dayanmayan temyiz itirazlarının reddiyle. Beraata ilişkin hükümlerin isteme uygun olarak ONANMASINA, 31.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir