İş Hukuku'nda İhbar Tazminatı ve Mobbing Davaları

İş Hukuku’nda İhbar Tazminatı ve Mobbing Davaları

İçindekiler

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, çalışanın hizmet sözleşmesini, işveren tarafından haklı ve geçerli bir nedene dayanmaksızın sona erdirmesi halinde ödenen tazminattır. Yasalarda açık bir şekilde düzenlenen ihbar tazminatı, işçi ve işveren arasındaki ilişkide bir denge unsuru olarak yer almaktadır.

Bu tazminat, işçinin beklenmedik bir şekilde işten çıkarılması durumunda maddi ve manevi zararını telafi etmek, işçiyi korumak ve teşvik etmek amacıyla uygulanmaktadır. İşçi işten çıkarılma sürecinde, ekonomik güçsüzlüğü ve işverenin belirleyici gücü nedeniyle korunmaya muhtaçtır ve bu tazminat işçiyi iş güvencesine kavuşturan bir sigorta niteliği taşır.

İhbar tazminatı, işçinin çalıştığı süreye ve kıdemine göre belirlenir. Bu tazminatı hak etmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İşveren tarafından iş akdinin feshedilmesi, ihbar süresinin bildirilmemesi ve işçinin haklı nedenle işten ayrılması gibi durumlarda ihbar tazminatı talep edilebilir.

Bursa işçi avukatı

İhbar Tazminatı Almak İçin Gerekli Şartlar

İş hayatında birçok çalışan, işveren tarafından iş kanunlarına aykırı olarak muamele görmekte ya da mağdur edilmektedir. Bu gibi durumlarda çalışanların başvurabileceği bir yol ise “ihbar tazminatı” talep etmektir. Ancak ihbar tazminatı almak için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartları sağlamadan talepte bulunan çalışanlar, ihbar tazminatına hak kazanmayabilirler.

İhbar tazminatı alabilmek için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekmektedir:

 1. İşverenin haksız bir şekilde çalışana ihbar süresini vermesi veya çalışana haklı sebeplerle derhal fesih yapması gerekmektedir.
 2. Çalışanın, işverene ihbar süresine veya derhal feshe karşı mahkemeye başvurması gerekmektedir.
 3. Mahkeme tarafından derhal fesih veya ihbar süresine uymayan işverenin haksız olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir.

İhbar Tazminatı Almak İçin Gerekli Şartlar

Şartlar Açıklama
1. Şart İşverenin haksız bir şekilde çalışana ihbar süresini vermesi veya çalışana haklı sebeplerle derhal fesih yapması gerekmektedir.
2. Şart Çalışanın, işverene ihbar süresine veya derhal feshe karşı mahkemeye başvurması gerekmektedir.
3. Şart Mahkeme tarafından derhal fesih veya ihbar süresine uymayan işverenin haksız olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir.

İhbar tazminatı alabilmek için bu şartların tamamının gerçekleşmesi önemlidir. Herhangi bir şartın eksik olması durumunda çalışanın ihbar tazminatı talebi reddedilebilir. Bu nedenle, ihbar süresi veya derhal feshe karşı hakkını arayan çalışanlar, haklarını korumak adına doğru adımlar atmaları gerekmektedir.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar tazminatı, işçinin haksız bir şekilde iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ödenen bir tazminattır. İşveren, işçiye haksız bir şekilde işten çıkarma durumunda ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. İşçinin hizmet süresi, işverenin ödeyeceği ihbar tazminatının miktarını belirleyen en önemli faktördür. İhbar tazminatı hesaplaması için yasal düzenlemelere uyulmalı ve işçinin hizmet süresi dikkate alınmalıdır.

Mobbing Davası Nedir?

Mobbing davası, çalışanların işyerinde maruz kaldıkları psikolojik, fiziksel veya sözlü taciz, tehdit, aşağılama gibi olumsuz davranışlara karşı hukuki yollarla korunma sağlama amacı taşıyan bir dava türüdür. Mobbing, iş yerindeki çalışma ortamının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini engelleyen, çalışanların iş performansını düşüren ve genel olarak çalışma hayatını olumsuz etkileyen bir durumdur. Mobbing davası ise bu tür olumsuz davranışlara maruz kalan çalışanların haklarını koruyabilmeleri için açtıkları bir hukuki süreçtir.

Mobbing davası açmak için bazı şartlar bulunmaktadır. İlk olarak, mobbing mağduru çalışanın mobbinge maruz kaldığını kanıtlayabilmesi gerekmektedir. Taciz, tehdit, aşağılama gibi davranışların belgelerle desteklenmesi ve tanıkların ifadeleri bu süreçte önemli rol oynamaktadır. Ayrıca, mobbing davası için belirli bir süre sınırı bulunmaktadır. Mağdur çalışanın mobbinge uğradığı olayın üzerinden 1 yıl geçmemiş olması gerekmektedir.

Mobbing davasında tazminat miktarı belirlenirken çeşitli kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Mağdurun yaşadığı psikolojik ve fiziksel zararlar, çalışma hayatına olan etkisi, kariyer gelişimi üzerindeki olumsuz etkiler gibi faktörler dikkate alınmaktadır. Mahkeme, bu faktörleri değerlendirerek mağdura uygun bir tazminat miktarı belirlemektedir.

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, bir işverenin işçisine iş akdini feshetmek istemesi durumunda ödemesi gereken bir tazminat türüdür. İşveren bir işçiyi çeşitli nedenlerle işten çıkarmak istediğinde, işçiye önceden belirli bir süre önceden haber vermesi gerekmektedir. Bu süre yasal olarak belirlenmiştir ve ihbar süresi işçinin çalıştığı süreye bağlı olarak değişiklik gösterir. İhbar süresine uymayan işveren, işçiye ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

İhbar tazminatı almak için bazı şartlar bulunmaktadır. İşçinin en az 1 yıl süreyle aynı işverene bağlı olarak çalışmış olması, işveren tarafından haksız bir şekilde işten çıkarılması veya iş akdini feshetmesi gerekmektedir. Ayrıca, tazminatı almak için işçinin iş akdinin feshedilmesi üzerinden 1 yıl geçmemiş olması gerekmektedir.

Mobbing Davasının Aşamaları

Mobbing, bir kişinin sürekli olarak işyerinde kötü muamelelere maruz kalması durumudur. Mobbing mağdurları, bu kötü muameleye karşı adalet arayışında mobbing davası açabilirler. Mobbing davasının aşamaları şu şekildedir:

1. Başvuru Aşaması: Mobbing mağduru, yaşadığı kötü muameleleri kanıtlayabilmek adına mobbing davası açmak istediği dilekçesini yazarak mahkemeye başvurur. Dilekçede, mobbingin açık bir şekilde yaşandığının kanıtlanması için detaylı bir şekilde olaylar aktarılmalıdır. Başvuru aşamasında avukat desteği almak da önemlidir.

2. İspat Aşaması: Mobbing davasında önemli olan nokta, mağdurun yaşadığı kötü muameleleri kanıtlamasıdır. İspat aşamasında, tanıkların ifadeleri, yazışmalar, deliller ve diğer kanıtlar sunularak mahkemeye sunulur. Mağdurun avukatı, bu aşamada delilleri toplamaktan ve sunmaktan sorumludur.

3. Duruşma Aşaması: İspat aşamasının sonucunda, mahkeme duruşma tarihini belirler. Duruşma sırasında taraflar, savunma ve taleplerini sunarlar. Tarafların avukatları, tüm kanıtları ve delilleri sunarak müvekkillerinin haklarını savunurlar. Mahkeme, duruşma sonucunda kararını verir.

4. Tazminat Aşaması: Mobbing davasında haklı bulunan mağdura tazminat ödenir. Tazminat miktarı, mahkeme tarafından belirlenir ve mağdurun yaşadığı maddi ve manevi zararlar göz önünde bulundurularak hesaplanır. Tazminat aşaması, son aşama olarak mobbing davasının tamamlanmasını sağlar.

 • İhbar Tazminatı Nedir?
 • İhbar Tazminatı Almak İçin Gerekli Şartlar
 • İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
İhbar Tazminatı Nedir? İhbar tazminatı, çalışanların iş akdini feshetme hakkını kullanmaları durumunda, işverenin çalışana ödemesi gereken bir tazminat türüdür.
İhbar Tazminatı Almak İçin Gerekli Şartlar İhbar tazminatı alabilmek için çalışanın, işverene yazılı bir ihbarda bulunması ve belirli bir süre işyerinde çalışmış olması gerekmektedir.
İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır? İhbar tazminatı, çalışanın son brüt ücretinin günlük brüt ücrete bölünerek, çalıştığı yıl sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanır.

Mobbing Davasında İspat Yükümlülüğü

Mobbing davası, çalışanın çalışma ortamında sürekli olarak maruz kaldığı psikolojik şiddetin hukuki anlamda tazminat talebiyle dava edilmesi sürecidir. Mobbing davasında, mağdur çalışanın maruz kaldığı şiddeti kanıtlaması gerekmektedir. Bu da mobbing davasında ispat yükümlülüğünün olduğunu göstermektedir.

Mobbing davasında ispat yükümlülüğü, mağdur çalışana aittir. Çalışan, maruz kaldığı mobbing olaylarını somut delillerle kanıtlamak zorundadır. İspat yükümlülüğünü yerine getirmek için çeşitli kanıt türleri kullanılabilir. Bunlar arasında tanık beyanları, yazılı belgeler, elektronik yazışmalar ve video kayıtları sayılabilir. Ancak bu delillerin güvenilir ve itibar edilebilir olması önemlidir.

Mobbing davasında ispat yükümlülüğünü yerine getirmek için öncelikle çalışanın maruz kaldığı olayları detaylı bir şekilde belgelemesi gerekmektedir. Mobbinge dair yapılan her türlü yazışma, mesajlaşma, kaydedilen telefon görüşmeleri ve diğer kanıtlar mobil ya da bilgisayarda saklanmalı ve mümkün olduğunca zaman damgalarıyla birlikte kaydedilmelidir. Ayrıca mağdur çalışanın mobbinge maruz kaldığı tarihler, saatler ve olayların kronolojik bir sıra ile düzenlenmesi de önemlidir.

 • Tanık beyanları: Mobbing davasında tanıkların ifadeleri, mağdurun şiddete maruz kaldığını kanıtlamada önemli bir rol oynar. Mağdurun yakınları, mesai arkadaşları veya diğer tanıklar mobbing olaylarını doğrulayabilir ve hukuki sürecin başarısı için önemli bir destek sağlayabilir.
 • Yazılı belgeler: Mobbing davasında, mobbinge dair her türlü yazılı belge ispat yükümlülüğünü yerine getirmede etkili olabilir. Bunlar arasında işyerinden gelen tehdit mesajları, mobbing içerikli e-postalar veya iş yerine yapılan şikayet dilekçeleri gibi belgeler bulunabilir.
 • Elektronik yazışmalar: Günümüzde birçok işyeri iletişimini elektronik ortamda gerçekleştirdiği için mobbing davalarında elektronik yazışmalar da önemli bir kanıt niteliği taşır. Mobbing içerikli e-postalar veya işyeri içi mesajlaşmalar, mağdurun maruz kaldığı psikolojik şiddeti kanıtlamada kullanılabilir.
Kanıt Türleri Açıklama
Tanık beyanları Mağdura destek sağlamak ve mobbing olaylarını doğrulamak için tanıkların ifadeleri kullanılabilir.
Yazılı belgeler İşyerinden gelen tehdit mesajları, mobbing içerikli e-postalar gibi yazılı belgeler ispat yükümlülüğünü yerine getirmede etkili olabilir.
Elektronik yazışmalar E-postalar veya mesajlaşmalar, mağdurun maruz kaldığı mobbingi kanıtlamada elektronik deliller olarak kullanılabilir.

Mobbing Davasında Tazminat Miktarı Belirleme

Mobbing davası, işyerinde kişinin maruz kaldığı psikolojik taciz durumunu mahkemeye taşımasına olanak sağlayan bir hukuki süreçtir. Mobbing davalarında mağdurun haklarının korunması ve zararlarının tazmin edilmesi esas amaçtır. Bu yazıda, mobbing davasında tazminat miktarının nasıl belirlendiği konusuna odaklanacağız.

1. Zararın Boyutu: Mobbing davasında tazminat miktarının belirlenmesinde ilk ve en önemli etken, mağdurun maruz kaldığı zararın boyutudur. Mağdurun psikolojik travma, iş kaybı, itibar kaybı gibi zararları mahkeme tarafından değerlendirilir. Bu zararların ciddiyeti, tazminat miktarını etkiler.

2. İşverenin Kusuru: Mobbing davalarında tazminat miktarının belirlenmesinde işverenin kusuru da göz önüne alınır. Eğer işveren, mobbinge sebep olan eylemleri önlemek için gerekli tedbirleri almamışsa veya mobbingi teşvik etmişse, tazminat miktarı artırılabilir.

3. Mağdurun Durumu: Mağdurun iş hayatındaki konumu, kariyer durumu ve geliri de tazminat miktarının belirlenmesinde etkili olabilir. Eğer mağdur, mobbing sonucu işini kaybetmişse veya kariyerinde büyük bir gerileme yaşamışsa, tazminat miktarı artırılabilir. Aynı şekilde, mağdurun geliri yüksekse, tazminat miktarı da yüksek olabilir.

 • Faktör 1: Zararın Boyutu
 • Faktör 2: İşverenin Kusuru
 • Faktör 3: Mağdurun Durumu
Faktör Tazminat Miktarını Etkileme Derecesi
Zararın Boyutu Yüksek
İşverenin Kusuru Orta
Mağdurun Durumu Yüksek

Sık Sorulan Sorular

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, işçi tarafından işverene yazılı olarak bildirimde bulunulduktan sonra, iş sözleşmesinin feshedilmesinden doğan bir hak olarak ödenen bir tazminat türüdür.

İhbar Tazminatı Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

İhbar tazminatı alabilmek için, işçinin en az 1 yıl süreyle aynı işverene bağlı olarak çalışmış olması gerekir ve işverenin, işçiye iş sözleşmesini ihbar süresi kadar önceden yazılı olarak bildirmemiş olması gerekmektedir.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar tazminatı hesaplanırken, işçinin brüt ücreti, çalışma süresi ve kıdem süresi göz önünde bulundurulur. İhbar süresi içerisinde işçinin alması gereken brüt ücretin toplamı, ihbar tazminatı olarak ödenir.

Mobbing Davası Nedir?

Mobbing davası, işyerindeki çalışanın maruz kaldığı psikolojik taciz ve saldırıları önlemek veya tazminat talep etmek amacıyla açtığı hukuki bir davayı ifade eder.

Mobbing Davasının Aşamaları Nelerdir?

Mobbing davasının aşamaları şunlardır: başvuru aşaması, dava açma aşaması, delillerin sunulduğu duruşma aşaması ve karar aşaması.

Mobbing Davasında İspat Yükümlülüğü Kimdedir?

Mobbing davasında ispat yükümlülüğü, mağdur olan çalışana düşer. Yani, mobbinge uğradığını iddia eden çalışanın bunu kanıtlaması gerekmektedir.

Mobbing Davasında Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?

Mobbing davasında tazminat miktarı, mağdur olan çalışanın maruz kaldığı zararın tespitine dayanır. Gerçekleştirilen soruşturma ve delillerin değerlendirilmesi sonucunda hakim tarafından belirlenir.

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir