iş mahkemesi avukatları bursa

İş Mahkemelerinde Yetki

İş mahkemelerinde yetkili mahkemelerden birini seçme hakkının işçiye ait olduğunu belirleyen emsal Yargıtay kararını sizlerle paylaşıyoruz…

                T.C
          YARGITAY
22.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2014/28312
KARAR NO: 2014/28436
KARAR TARİHİ: 20.10.2014

>İŞ MAHKEMELERİNDE YETKİ – YETKİLİ MAHKEMEYİ SEÇME HAKKI İŞÇİYE TANINMIŞTIR

(5521 S. K. m. 5)
ÖZET : Somut olayda; iş mahkemelerinde yetki kuralının işçiyi koruma amaçlı düzenlendiği ve kanunda belirlenen yetkili mahkemelerden birini seçme hakkının işçide olduğu da gözetilerek, gerekirse işçiye bu konuda seçme hakkı tanınarak yetkili mahkeme belirlenmelidir. Eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, ücret alacağı, fazla çalışma, yıllık izin ile genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, davayı yetki yönünden reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. Bağcıvan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: Davacı, akaryakıt konusunda faaliyet gösteren, aralarında alt işveren ilişkisi bulunan davalı şirketler bünyesinde tanker şoförü olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini, ödenmeyen ücret alacağının tahsili amacı ile yaptığı icra takibine haksız olarak itiraz edildiğini belirterek itirazın iptali ile bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı Yıldırım Petrol Ticaret ve Nakliyat A.Ş. vekili, şirket merkezinin İstanbul’da bulunduğunu, davaya bakmakla yetkili mahkemenin İstanbul İş Mahkemesi olduğunu belirterek yetki itirazında bulunmuştur.

Diğer davalı, usulüne uygun tebligata rağmen beyanda bulunmamıştır.

Mahkemece, davalı şirketlerin merkezinin İstanbul’da olduğu, işin Ankara’da yapıldığına ilişkin delil bulunmadığı, davacının İstanbul’dan aldığı akaryakıt ürünlerini taşıma işini yaptığı gerekçesi ile İstanbul İş Mahkemesine yetkisizlik kararı verilmiştir.

Karar, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine göre, yetkili mahkemenin hangi iş mahkemesi olduğu uyuşmazlık konusudur. 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, iş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme geçerli değildir.

Somut olayda; davacı, akaryakıt tanker şoförü olarak Ankara merkezli çalıştığını belirtmiş ve davayı Ankara İş Mahkemesinde açmıştır. Davalılardan Yıldırım Petrol Ticaret ve Nakliyat A.Ş. vekili şirketin merkezinin İstanbul’da bulunduğunu, davacının İstanbul’dan aldığı akaryakıtı taşıdığını tespit ettiklerini belirterek yetki itirazında bulunmuştur. Diğer davalı beyanda bulunmamıştır. Mahkemece, davalı şirketlerin merkezinin İstanbul’da olduğu, davacının buradan aldığı akaryakıtı taşıma işini yaptığı gerekçesi ile İstanbul İş Mahkemesine yetkisizlik kararı verilmiştir. Dosya içeriğine göre, Yıldırım Petrol Ticaret ve Nakliyat A.Ş.’nin merkez adresi Şişli, diğer davalınınki ise, Kartal/İstanbul’da bulunmaktadır. Ancak, davacının en son işini yaptığı işyerinin bulunduğu yer konusunda yapılan araştırma ve inceleme yetki konusunda hüküm kurmaya yeterli değildir. Bu sebeple, işyeri dosyası temin edilmeli, tarafların gösterdikleri tanıklar dinlenmeli ve dosya içerisindeki delillerle bir bütün olarak değerlendirilerek davacının taşıdığı akaryakıtı nereden aldığı, başka bir deyişle fiilen çalıştığı yer olgusu tereddüte yer vermeyecek şekilde açıklığa kavuşturulmalıdır. Ardından iş mahkemelerinde yetki kuralının işçiyi koruma amaçlı düzenlendiği ve kanunda belirlenen yetkili mahkemelerden birini seçme hakkının işçide olduğu da gözetilerek, gerekirse işçiye bu konuda seçme hakkı tanınarak yetkili mahkeme belirlenmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.10.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir