Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davalarında Kısmi Dava Açılamaz

Aşağıda tamamı paylaşılan Yargıtay kararına göre, menfi tespit davalarında kısmi dava açılamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu sebeple açılan davaların esas değerleri belirlenerek açılma zorunluluğu bulunmaktadır.

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
Esas No: 2016/7775
Karar No: 2017/4600
Karar Tarihi: 06.06.2017

>MENFİ TESPİT DAVALARININ “KISMİ” DAVA AÇILMAYACAĞI 

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR 

Davacılar vekili, müvekkilleri aleyhine… 3. İcra Müdürlüğü’nün 2008/762 Esas sayılı dosyası ile kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığını, takibe konu senedin teminat senedi olduğunu ileri sürerek, müvekkillerinin borçlu olmadığının tespitine, icra takibinin ve senedin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, takibe konu senet üzerinde teminat senedi olduğuna dair herhangi bir ibare bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere göre, davacı-borçluların icra takibinden sonra 14/02/2008 tarihinde borcu kabul ettiklerini bildirerek takibi kesinleştirip bildirdikleri taşınmaza haciz konulmasını talep ettikleri, borcu kabul eden davacıların daha sonra menfi tespit davası açmasının çelişkili davranışta bulunma yasağına aykırı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava icra takibine konu bonodan dolayı borçlu bulunmadığının tespiti istemine ilişkindir. Takip konusu bono 1.105.000,00 TL olmasına rağmen davacı tarafından 250.000,00 TL üzerinden harç yatırılmış, mahkemece harç tamamlattırılmadan yargılamaya devam olunmuştur.

Menfi tespit davalarında kısmi dava açılamayacağından mahkemece davaya konu bono bedeli üzerinden harcın tamamlattırılması gerekirken yatırılan eksik harç üzerinden yargılamaya devam olunması doğru görülmemiş, mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istenmesi halinde iadesine, 06/06/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir