bursa işçi avukatları

Postada Kaybolan İş Başvuru Belgeleri

Posta yolu ile işverene gönderilen iş başvuru belgelerinin kaybolmasından doğan zararların posta şirketinden istenebileceğine ilişkin bir Yargıtay kararı paylaşmaktayız.

Bursa İşçi Avukatı hattında daha fazla bilgi edin.

T.C.
YARGITAY
4.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2001/5735
KARAR NO: 2001/10006
KARAR TARİHİ: 22.10.2001

ÖZET: Davacı, davalı idarenin özensizliği nedeni ile emekli ikramiyesi ile maaşının ödenmesi için gönderilen ödeme emrinin postada kaybolması nedeni ile geç ödenen paradan dolayı uğradığı zararın tazminini istemiştir. Mahkemece yapılacak iş, ikramiyenin Emekli Sandığı tarafından bankaya yaptırıldığının davacıya bildirilmesinin makul süreden sonra olup-olmadığı belirlenip, makul bir süreyi aşmış ise, makul süreden sonra ki günler için zararı olup-olmadığı araştırılıp, buna göre hüküm kurulması gerekir.

(5584 S. K. m. 47)

DAVA: Davacı E.T. vekili Avukat S.V. tarafından, davalı PTT Genel Müdürlüğü aleyhine 26/9/2000 gününde verilen dilekçe ile davacının emekli ikramiyesini geç almasından doğan maddi zararının tazmininin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 22/3/2001 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili Avukat S.V. tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

KARAR: Davacı, davalı idarenin özensizliği nedeni ile emekli ikramiyesi ile maaşının ödenmesi için gönderilen ödeme emrinin postada kaybolması nedeni ile geç ödenen paradan dolayı uğradığı zararın tazminini istemiştir.

Mahkemece, davalı idareye karşı dava açma hakkının, 5584 sayılı Posta Kanununun 47/1 maddesine göre, gönderici Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ait olduğu, davacının husumet ehliyeti bulunmadığı gerekçesi ile ret edilmiştir.

Dosyadaki kanıtlara göre, davacıya ait emekli ikramiyesi ile Temmuz 2000 maaşının ödenmesi için gönderilen ödeme emrini içeren taahhütlü mektup, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından T.C. Ziraat Bankası Karacabey Şubesine gönderilmek üzere 28/7/2000 tarihinde Ankara/Bakanlıklar PTT Müdürlüğüne teslim edildiği, taahhütlü mektubun alıcıya ulaşmaması üzerine davacının müracaatı ile taahhütlü mektubun kaybolduğu tespit edilmiştir. T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından yeniden ödeme emri düzenlenerek gönderilmiş ve davacının eline 18/9/2000 tarihinde ulaşabilmiştir.

Davacı, davalının bankaya verilen ikramiyenin kendisine geç bildirilmesi nedeni ile zarar gördüğünü iddia ettiğine göre, mahkemece yapılacak iş, ikramiyenin Emekli Sandığı tarafından bankaya yaptırıldığının davacıya bildirilmesinin makul süreden sonra olup-olmadığı belirlenip, makul bir süreyi aşmış ise, makul süreden sonra ki günler için zararı olup-olmadığı araştırılıp, buna göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın ret edilmiş olması doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıdaki gerekçe ile BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 22.10.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir