Tapu İptal ve Tescili Davası bursa

Tapu İptal ve Tescili Davası

Tapu İptal ve Tescili Davası asliye hukuk mahkemelerinde açılan bir dava türü olup, çeşitli sebeplere dayanarak tapunun iptalinin ve düzeltilerek tescilinin istenildiği davalardır. Sizlere, Tapu İptal ve Tescili Davası hakkında hukuki destek sağlamaktayız. Bursa Gayrimenkul Avukatı hakkında daha detaylı bilgi alabilir iletişime geçebilirsiniz.

T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2016/959
KARAR NO: 2016/13315
KARAR TARİHİ: 05/05/2016

>TAPU İPTAL VE TESCİL, HACZiN KALDIRILMASI 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi üçüncü kişi, icra mahkemesine başvurusunda; hacizli taşınmaz ile ilgili olarak açtığı tapu iptal ve tescil davasının kabulü ile tapu kayıtlarının iptaline ve adına tesciline dair verilen kararın 20.12.2015 tarihinde kesinleştiğini belirterek, borçlu hakkında yapılan takip sebebiyle taşınmazın tapu kaydına konulan haczin kaldırılmasını talep ettiği mahkemece, her ne kadar haciz tarihinde tapu kaydı borçlu üzerinde görünüyor ise de, borçlunun taşınmazı hileli yollarla satın aldığının mahkeme kararı ile sabit olduğu gerekçesi ile şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.

Hukuk Genel Kurulu’nun 07.04.2004 tarih ve 2004/12­210 E., 2004/208 K. sayılı kararında da açıklandığı üzere, taşınmazın, borçlunun borcu nedeniyle haczedilebilmesi için haciz tarihinde borçlu adına kayıtlı olması zorunludur.

Somut olayda, şikayetçi üçüncü kişinin, hacze konu taşınmaz hakkında açmış olduğu tapu iptal ve tescil davasının kabulü ile taşınmazın tapu kaydının iptaline ve şikayetçi adına tesciline karar verildiği kararının 20.12.2015 tarihinde kesinleştiği görülmektedir. Haciz tarihi olan 26/05/2014 tarihinde, taşınmazın borçlu adına kayıtlı olduğu tapu kaydından anlaşıldığından ve mahkeme kararında haczin kaldırılması yönünde bir hüküm de olmadığından, şikayetçi, icra mahkemesine başvurarak haczin kaldırılmasını talep edemez.
O halde mahkemece istemin reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi

2 Comments

 • Emrah Durmuş

  Merhabalar
  Benim bir sorum var, dedem kızlarına miras kalmaması için arsalarını oğlunun üstüne geçirmiş ya direkt ya da birinin üstünden acaba bu durumda tapu iptali olabilir mi oluyorsa yardımcı olabilir misiniz ?

  • Av. Mert Can Oral

   Emrah bey merhaba,

   Bahsettiğiniz husus şartlarının sağlanması halinde muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescili davasının konusu olup, şartlarının genel olarak değerlendirilmesi gerekir. Vermiş olduğunuz bilgiler yetersiz olduğundan sadece bu kadar yardımcı olabiliyoruz. Konu hakkında telefon ile iletişime geçmeniz halinde size detaylı bilgi verebiliriz.

   İyi günler.

 • Yorum ve Soru Alanı

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir