Tapu İptali ve Tescil (Bağıştan Rücu Hukuksal Nedeniyle) Davası

Tapu İptali ve Tescil (Bağıştan Rücu Hukuksal Nedeniyle) Davası

Tapu İptali ve Tescil (Bağıştan Rücu Hukuksal Nedeniyle) Davası, UYAP sisteminde kayıtlı dava türlerinden biri olup; bağış yapılan taşınmazın bağış işleminden geri dönülmesi yani rücu edilmesi sebebiyle açılan tapu iptali ve tescil davasıdır. Bu yazımız ile sizlerle Bursa Avukat olarak Tapu İptali ve Tescil (Bağıştan Rücu Hukuksal Nedeniyle) Davası ile alakalı Yargıtay kararı paylaşacağız.

Tapu İptali ve Tescil (Bağıştan Rücu Hukuksal Nedeniyle) Davası

Tapu İptali ve Tescil (Bağıştan Rücu Hukuksal Nedeniyle) Davası
Tapu İptali ve Tescil (Bağıştan Rücu Hukuksal Nedeniyle) Davası

T.C.

YARGITAY

1 HUKUK DAİRESİ

E. 2022/1789

K. 2022/4813

T. 14.6.2022

DAVA : Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davası sonunda Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince verilen 06.01.2022 tarihli, 2021/2652 Esas ve 2022/23 Karar sayılı karar yasal süre içerisinde taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiş olmakla; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya incelenip gereği düşünüldü:

KARAR : I. DAVA

Davacılar dava dilekçelerinde, kök mirasbırakanları …’in dava konusu 159 ada 2 parsel sayılı taşınmazını Samsun Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışladığını, 1968 yılında yapılan bağış üzerine bağış şartlarına uygun olarak okulun arsasının … tarafından bağışlandığının yazıldığını ve arsaya Dereköy İlköğretim Okulunun inşa edildiğini, Reşat’ın ölümü üzerine taşınmazın okul olmaktan çıkıp başka amaçlar için kullanıldığını, bağış şartlarına aykırı davranıldığını ileri sürerek, tapu kaydının iptali ile adlarına tesciline karar verilmesini istemişlerdir.

II. CEVAP

1. Davalı Hazine, hak düşürücü sürenin geçtiğini ve husumet itirazları olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

2. Davalı Bakanlık, taşınmazın Hazine adına kayıtlı olduğunu, davanın kendileri ile ilgisi olmadığını, şartlı bağış olmadığını, bir yıllık sürenin de geçtiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesince, bağıştan rücu sebebiyle taşınmazın tapu kaydının iptali ile tescilini istenilmesine rağmen temlikin satış suretiyle gerçekleştiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

1. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde taraflar istinaf başvurusunda bulunmuştur.

2.İstinaf Nedenleri

2.1. Davacılar istinaf dilekçelerinde özetle, Mahkemece verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu, taşınmazı murisin bağışladığını dava konusu arsa karşılığında hiçbir bedel almadığını, satış bedelinin olmamasının satış sözleşmesinin kurulmadığına karine olduğunu, ayrıca davalı tarafça iddia edilen ”dava konusu taşınmazın, murisin mirasçılarınca satışının davalı idareye yapıldığı” iddiasını kabul etmemekle birlikte böyle bir işlemin gerçekleşmesinin ancak ve ancak tüm mirasçıların muvafakat vermesine bağlı olduğunu, satış bedelinin alıcı davalı idare tarafından satıcı tarafa ödendiğinin ispat edilmesi gerektiğini, Mahkemenin yaklaşık ispat ve ihtimaller üzerinden karar vermesinin usul ve yasayla birlikte hakkaniyete de aykırı olduğunu, taşınmazın yüklemeli bağışlama yoluyla bağışlandığını, ayrıca bağışlanan taşınmazın yüklenilen görevden uzak bir şekilde kullanılmaya başlandığını ileri sürerek kararın kaldırılmasını istemişlerdir.

2.2. Davalı Bakanlık istinaf dilekçesinde özetle, Bafra 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ret kararı usul ve yasaya uygun olmakla birlikte maktu vekalet ücretine hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek kararın kaldırılmasını istemiştir.

2.3. Davalı Hazine istinaf dilekçesinde özetle, taşınmazın bağış değil satış suretiyle davalıya temlik edildiğini, tapu kaydında herhangi bir şartın da bulunmadığının anlaşıldığını, keşif sonucu taşınmazın dava tarihindeki değerinin 76.874,00 TL olarak saptandığını ve harç ikmali yapıldığını, bu durumda harcı tamamlanan değer üzerinden davalı lehine nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğini ileri sürerek, kararın kaldırılmasını istemiştir.

3. Gerekçe ve Sonuç

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesinin 06.01.2022 tarihli, 2021/2652 Esas ve 2022/23 Karar sayılı kararı ile; davanın Reşat mirasçılarının tümü tarafından açılmadığı ve miras payı oranında tescil talep edilemeyeceği gerekçesiyle davacıların istinaf başvurularının esastan reddine, davalıların istinaf başvurusunun kabulüyle hükmün kaldırılmasına ve yeniden hüküm kurularak davanın reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

1.Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde taraflar temyiz isteminde bulunmuştur.

2. Temyiz Nedenleri

2.1. Davacılar temyiz dilekçelerinde, istinaf dilekçelerini tekrar etmişlerdir.

2.2. Davalı Hazine temyiz dilekçesinde özetle, davanın reddi kararının doğru olduğunu ancak Mahkeme gerekçesinin hatalı olduğunu, davanın esastan reddinin gerektiğini, lehlerine de nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğini ileri sürerek kararın bozulmasını istemiştir.

2.3. Davalı Bakanlık temyiz dilekçesinde özetle, davanın reddi kararının hukuka uygun olduğunu ancak lehlerine nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğini ileri sürerek kararın kaldırılmasını istemiştir.

3. Gerekçe

3.1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, bağıştan rücu hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

3.2. İlgili Hukuk

3.2.1. Bilindiği üzere, bağıştan dönme (rücu) bağışlayanın tek yanlı, bağışlanana varması gereken beyanıyla geriye etkili (makable şamil) olarak hukuki ilişkiye son veren yenilik doğurucu bir haktır. Bağışlayan koşullu veya mükellefiyetli şekilde bağışta bulunmuşsa, bağışlanandan hukuka, ahlaka aykırı veya imkansız olmadığı sürece 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 291. maddesi uyarınca koşul veya mükellefiyetin yerine getirilmesini isteyebilir. Haklı bir neden olmaksızın yerine getirilmemesi halinde de TBK’nın 295. maddesine dayanarak bağıştan dönme hakkını kullanıp verdiğini geri isteyebilir.

3.3. Değerlendirme

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yukarıda (V/3.2.) no.lu paragrafta açıklanan yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinin yerinde bulunmasına göre (IV.3.) no.lu paragrafta belirtilen kararın verilmesinde bir isabetsizlik yoktur.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, davacılardan harç peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun değişik 13. maddesinin j. bendi gereğince Hazine ve Bakanlıktan harç alınmasına yer olmadığına

14.06.2022 tarihinde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Bursa Gayrimenkul Avukatı hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Bursa boşanma avukatı ile bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir