Taşınmazın Hacizle Yükümlü Olması

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davalarında, ortaklığın giderileceği taşınmaz üzerindeki hacizler ile birlikte satışa çıkacağı; bir başka deyiş ile taşınmazın hacizle yükümlü olacağı kararı Yargıtay’ın aşağıda belirtilen kararında verilmiştir.

              T.C.
       YARGITAY
14.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO : 2013/4662
KARAR NO: 2013/7052
KARAR TARİHİ: 09/05/2013
Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 06.11.2009 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 27.06.2012 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir.

Mahkemece ortaklığın hacizle yükümlü olmaksızın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Paydaşlığın(ortaklığın) giderilmesi davaları paylı ve elbirliği mülkiyeti hükümlerine tabi mallarda paydaşlar veya ortaklar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren, birlikte mülkiyetten ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır.

Mahkemece paydaşlığın (ortaklığın) satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi halinde satışın nasıl yapılacağının ve satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağının karar yerinde gösterilmesi gerekir. Satış bedelinin, satışına karar verilen taşınmaz paylı mülkiyet hükümlerine konu ise paydaşların tapudaki payları oranında, elbirliği halinde mülkiyet hükümlerine tabi olması halinde mirasçılık belgesindeki payları oranında hem paylı, hem de elbirliği mülkiyet halinin bir arada bulunması halinde ise tapudaki ve mirasçılık belgesindeki paylar nazara alınarak dağıtılmasına karar verilmesi gerekir.

Paylaştırılması istenen taşınmaz malın tapu kaydında üçüncü şahıs lehine haciz şerhi, ipotek kaydı ve iştira şerhi gibi kayıtlar bulunması halinde davaya konu olan taşınmazın satışının bu takyitlerle birlikte yapılması zorunludur.

Somut olaya gelince; mahkemece dava konusu taşınmaz üzerindeki ortaklığın hacizle yükümlü olmaksızın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir. Yukarıda açıklandığı gibi, paylaştırılması istenen taşınmaz malın tapu kaydındaki tüm takyidatlar ile birlikte satışının yapılması zorunludur. Bu hakların içinde, TMK’nın 700. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, ayni ve şahsi haklar bulunmaktadır. Bu sebeple mahkemece ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiği halde “Taşınmazın hacizle yükümlü olmaksızın satılmasına” karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde yatıranlara iadesine 09.05.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir