boşanma davası

Boşanma Davası ile Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanma davası ile tarafların birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı mevcuttur. Mahkeme, tarafların boşanma  davası ile kusur oranına göre tazminata hükmedebilmektedir. Bu hususta Yargıtay’ın verdiği ve aşağıda sizlerle paylaştığımız kararda tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına göre miktarın belirlenmesi gerektiği yönünde emsal karar verilmiştir. Bursa Boşanma Avukatı yazımızı detaylıca inceleyebilirsiniz.

T.C YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
Esas: 2018/ 748
Karar: 2019 / 3448
Karar Tarihi: 26.03.2019
ÖZET: Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine, paranın alım gücüne, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran, davacı kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır. Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanunu’nun 50 ve 51. maddesi hükümleri nazara alınarak, daha uygun miktarda maddi tazminat (TMK m. 174/1) takdiri gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.(4721 S. K. m. 4, 174) (6098 S. K. m. 50, 51)Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından katılma yoluyla yararına hükmolunan tazminatların miktarı yönünden; davalı erkek tarafından ise tamamına yönelik olarak temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 26.03.2019 günü boşanma davası duruşmalı temyiz eden davalı … vekili Av … ile karşı taraf temyiz eden davacı … vekili Av. … geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı erkeğin tüm, davacı kadının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanma davası yol açan olaylardaki kusur derecelerine, paranın alım gücüne, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran, davacı kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır. Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanunu’nun 50 ve 51. maddesi hükümleri nazara alınarak, daha uygun miktarda maddi tazminat (TMK m. 174/1) takdiri gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: … Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi’nin 27.09.2017 tarihli, 2017/692 esas ve 2017/848 karar sayılı ilamının münhasıran davacı kadın yararına hükmolunan maddi tazminatın miktarına yönelik esastan reddine dair kısmının KALDIRILMASINA, temyiz olunan hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 2.037.00 TL. vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 154.30 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran davacıya geri verilmesine, dosyanın … … 19. Aile Mahkemesine, karardan bir örneğinde … Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesine gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. 26.03.2019

Yorum ve Soru Alanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir